Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Απόφαση Παράτασης της με Α.Π. 1180/356/Α2/10.03.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.