Τα 5 βασικά λάθη στις αιτήσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις και Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ κατά κύριο λόγο αφορούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων στις δύο δράσεις έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Από τις 18/12/23 είναι ενεργές δύο δράσεις ΕΣΠΑ: η «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και η «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Για τα δύο αυτά προγράμματα τα οποία θα είναι ενεργά έως τις 22/03/24 και αφορούν νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους του Τουρισμού, του Χονδρικού Εμπορίου, της Μεταποίησης, της Παροχής Υπηρεσιών και άλλων τομέων, το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 45% έως 60%.


Ποια είναι τα 5 βασικά λάθη  αιτήσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ;

1. Μη ύπαρξη βεβαίωσης χρήσης γης

Για τη δραστηριότητα στην οποία επιθυμείτε να προβείτε απαραίτητο είναι να βεβαιώνεται πως ο χώρος στον οποίο επιθυμείτε να ασκήσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί όντως να τη φιλοξενήσει. Η εκάστοτε πολεοδομία είναι η αρχή που εκδίδει το συγκεκριμένο έγγραφο, αναλόγως της δραστηριότητας την οποία επιθυμείτε. Και τα δύο προγράμματα ΕΣΠΑ απαιτούν το συγκεκριμένο έγγραφο.


2. Μη ύπαρξη οικοδομικής αδείας (αν απαιτείται από την επένδυση) ή τίτλων ιδιοκτησίας επί του ακινήτου όπου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση

Απαραίτητο στοιχείο για τα προγράμματα είναι η έδρα όπου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Η έδρα μπορεί να είναι υφιστάμενο διαμέρισμα, κτήριο κοκ ή χώρος τον οποίο θα ανεγείρετε με την αντίστοιχη οικοδομική άδεια. Πολλοί υποψήφιοι δεν κατανοούν τη συγκεκριμένη διαφοροποίηση και υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών επιλογών.


3. Μη εξασφάλιση του ζητηθέντος ποσοστού της ιδίας συμμετοχής

Όταν αναφερόμαστε σε ίδια κεφάλαια εννοούμε το 50% της συνολικής επένδυσης, όπου κατά κύριο λόγο συγκεντρώνεται από καταθέσεις του/των μετόχου/ων ή/και δανεισμό στον οποίον έχει/ουν προβεί. Τα συγκεκριμένα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν ως απαιτούμενο κριτήριο ο/οι μέτοχος/οι να συγκεντρώνουν το 60% της ιδίας συμμετοχής. Επί παραδείγματι, αν μία επένδυση έχει συνολικό ύψος τις 200.000€, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι τα 100.000€. Από αυτά απαραίτητα χρειάζονται τα 60.000€, ώστε να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί ως υποψήφιος στα προγράμματα.


4. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής έχει υφιστάμενη δραστηριότητα στον τουρισμό ή επιθυμεί να ασχοληθεί με μη επιλέξιμο από την εκάστοτε Δράση ΚΑΔ

Και τα δύο προγράμματα έχουν συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους οποίους επιδοτούν. Ωστόσο, στη Δράση που αφορά τις Τουριστικές Δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να έχει κάποιος μέτοχος δραστηριότητα στο ίδιο αντικείμενο με αυτό για το οποίο επιθυμεί να ιδρύσει μία νέα επιχείρηση και να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος. Επι παραδείγματι, αν κάποιος επιθυμεί να ανοίξει επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια ενώ ήδη έχει ή είναι μέτοχος σε μία αντίστοιχη επιχείρηση, το πρόγραμμα δε θα μπορέσει να τον επιδοτήσει. 


5. Ανεπαρκής κατάρτιση συμβούλων

Μία συμβουλευτική εταιρεία με εμπειρία οφείλει να παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της υλοποίησης, να καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο βήμα προς βήμα, να επιβλέπει την ορθότητα των εγγράφων, να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον φορέα ελέγχου, να παρακολουθεί ενημερώσεις, σεμινάρια και ερωτήσεις που πραγματοποιούνταινα και να είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ζητήματα που τυχόν ανακύψουν. Γι’αυτό το λόγο, χρειάζεται να επιλέγονται άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες με γνώση του αντικειμένου, ώστε να αποφεύγονται λάθη και ελλείψεις κατά την υποβολή των φακέλων


Δείτε εδώ τα βασικά σημεία του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ τα βασικά σημεία του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»


H VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση