Ταμείο Ανάκαμψης: παραμένει σταθερό στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις – Νέο ΦΕΚ

Δάνεια Ταμείο Ανάκαμψης

Παραμένει σταθερό το ελάχιστο επιτόκιο δανείων ΤΑΑ

Με βάσει τη νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, παραμένει σταθερό στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις, για τα δάνεια που χορηγούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο επιτόκιο δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης διαφοροποιείται και διαμορφώνεται σε σταθερό επιτόκιο 1%.

Τα παραπάνω επιτόκια ισχύουν για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζών και των δικαιούχων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την έναρξη ισχύος της απόφασης και μέχρι την έναρξη ισχύος τυχόν απόφασης τροποποίησής της, με την οποία θα αναθεωρείται το ελάχιστο προβλεπόμενο επιτόκιο.

Η αύξηση του σταθερού επιτοκίου από 0,35% σε 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν αφορά όσες έχουν, ήδη, συνάψει, το αργότερο 1 ημερολογιακή ημέρα προ της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, σύμβαση με ανεξάρτητο αξιολογητή για τον έλεγχο του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η χρηματοδότηση μέσω χαμηλότοκου δανείου από το ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους με πολύ ευνοϊκούς όρους, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Δικαιούχοι δανείων – Χρηματοδοτικό σχήμα – Πυλώνες Χρηματοδότησης ΤΑΑ

Όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής μπορούν να αιτηθούν για τα παραπάνω χαμηλότοκα δάνεια, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Για να μπορέσει μια επιχείρηση να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, θα πρέπει να προχωρήσει σε επενδυτικά έργα και πρωτοβουλίες που ανήκουν στους 5 πυλώνες χρηματοδότησης, δηλαδή έργα που προάγουν τη πράσινη μετάβαση, προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσουν την καινοτομία και την έρευνα, ενισχύουν την εξωστρέφεια και συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.


Χρηματοδοτικό σχήμα: τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.


Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0», καθώς και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Πυλώνες επενδυτικών δαπανών Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Πράσινη μετάβαση

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι ενδεικτικές δαπάνες στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης αφορούν:

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση: Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός & Οχήματα, Υποδομές
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας: Εγκατάσταση ΑΠΕ, Μονάδες Ανακύκλωσης
  • Προστασία Περιβάλλοντος: Εξυγίανση & Αποκατάσταση
  • Πράσινες Δεξιότητες: Έρευνα & Καινοτομία, Απασχόληση Προσωπικού

 

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι ενδεικτικές δαπάνες στον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι οι εξής:

  • Ψηφιοποίηση υπηρεσιών: Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων προς βελτίωση της ηλεκτρονικής τους δραστηριότητας αλλά και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού
  • Ψηφιακές υποδομές: Επενδύσεις σε τεχνολογίες, δεξιότητες, υποδομές και λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση
  • Συνεργατικοί σχηματισμοί: Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών) σε ψηφιακές δραστηριότητες
  • Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας: Βελτίωση της καινοτομίας των επιχειρήσεων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
  • Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων: Εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων / υποδομών και ψηφιακή εκπαίδευση του προσωπικού

 

3. Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη

Πρέπει να καλύπτεται η επιλεξιμότητα ενός τουλάχιστον από τους δείκτες καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση. Ταυτόχρονα, ο ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων σε αυτό το «τρίπτυχο», πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

4. Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Αφορά σε υφιστάμενη ή νέα συνεργασία ή στη δημιουργία νέου σχήματος, το οποίο θα προκύψει από εξαγορά/συγχώνευση. Στις υφιστάμενες και στις νέες συνεργασίες τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν στις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας. Στις περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που μετέχουν στη συγχώνευση ή εξαγορά κατά τα τρία προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος, κατά τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, σε επίπεδο ομίλου, με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια περίοδο.

 

5. Εξωστρέφεια

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη, εναλλακτικά:

α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή, τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών, το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου, τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Επενδύσεις στον τουρισμό οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.


Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα δάνεια το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΔΩ


Ενδεικτικά επιλέξιμα έργα ανά πυλώνα επενδύσεων


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων στα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα με 98% ποσοστό επιτυχίας. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση