Tι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) για το ΕΣΠΑ. Ποια είναι τα κριτήρια και ο ορισμός.

Tι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) για το ΕΣΠΑ.

Tι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) για το ΕΣΠΑ. Ποια είναι τα κριτήρια και ο ορισμός.

Τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) για το ΕΣΠΑ. Πως ορίζεται με βάση την πολιτική της ΕΕ.

Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη και εξασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα. Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις είναι ΜΜΕ, και οι ΜΜΕ παράγουν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας.
Οι ΜΜΕ τονώνουν επίσης το επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Οι ΜΜΕ υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές μορφές και μεγέθη και μπορεί να έχουν στενές οικονομικές, λειτουργικές ή διοικητικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις. Οι σχέσεις αυτές συχνά καθιστούν δύσκολο το να τεθεί ένα όριο μεταξύ των ΜΜΕ και μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ορίσει τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται η μικρομεσαία επιχείρηση και επομένως με τον τρόπο αυτό να γνωρίζει αν μπορεί να επιδοτηθεί από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή όχι.

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχουμε για την υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα ΕΣΠΑ, παρατηρούμε ότι υπάρχουν παρανοήσεις στο πως ορίζεται η μικρομεσαία επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρίνουν σωστά οι ενδιαφερόμενοι αν ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι κατάλληλο ή όχι για την επιχείρησή τους. 

Επίσης υπάρχει η πιθανότητα να απορριφθεί μια αίτηση σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από επιχείρηση που δεν πληρεί τα κριτήρια προσδιορισμού της μικρομεσαίας επιχείρησης.


Κριτήρια προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης με βάση την πολιτική της ΕΕ

Τί περιλαμβάνουν τα κριτήρια ορισμού Μικρομεσαίας Επιχείρησης;
Ο ορισμός των ΜΜΕ λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

  • αριθμός απασχολούμενων
  • ετήσιος κύκλος εργασιών
  • σύνολο ετήσιου ισολογισμού

Ανάλυση κριτηρίων για τον ορισμό ΜΜΕ

1.Υπολογισμός του αριθμού απασχολούμενων
Ο βασικός αριθμός απασχολούμενων εκφράζεται σε μονάδες ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ).

Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο μέσα σε μια επιχείρηση, ή για λογαριασμό της, κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς υπολογίζεται ως μία μονάδα.

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, οι εποχιακοί εργαζόμενοι και τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, αντιμετωπίζεται ως κλάσματα μιας ΜΕΕ.

2.Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών καθορίζεται υπολογίζοντας το εισόδημα που εισέπραξε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχειρήσεως, μετά από αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων.

Ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει να περιλαμβάνει το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή άλλους έμμεσους φόρους.

3.Σύνολο ετήσιου ισολογισμού
Το σύνολο ετήσιου ισολογισμού αναφέρεται στην αξία των κύριων στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας.

Παρατηρήσεις

Τα όρια των κριτηρίων πρέπει να τηρούνται για 2 διαδοχικα οικονομικά έτη προκειμένου η επιχείρηση να χαρακτηριστεί ΜμΕ. Δεν αρκεί ένα έτος για την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της ΜμΕ.

Για να καθοριστεί εάν μια επιχείρηση είναι μικρομεσαία, το μέγεθος της επιχείρησης (ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, τον κύκλο εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού) δεν είναι το μόνο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Μια επιχείρηση μπορεί να είναι πολύ μικρή όσον αφορά τα εν λόγω μεγέθη, αλλά εάν αυτή ανήκει σε, συνδέεται ή συνεργάζεται με μια μεγαλύτερη επιχείρηση μπορεί να μην είναι επιλέξιμη για το καθεστώς ΜΜΕ (γιατί θεωρείται μεγάλη επιχείρηση).


Διάκριση σε τρεις κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο ορισμός των ΜΜΕ κάνει διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα είδος σχέσης που η επιχείρηση θα μπορούσε να έχει με μια άλλη επιχείρηση.

Αυτή η διάκριση είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και να αποκλείει εκείνες που δεν είναι πραγματικά ΜΜΕ.

Για να συνυπολογίσει μια επιχείρηση τα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν βάσει των ορίων, η επιχείρηση πρέπει πρώτα να εξακριβώσει κατά πόσον είναι:

Αυτόνομη επιχείρηση: αν η επιχείρηση είναι είτε πλήρως ανεξάρτητη είτε έχει μία ή περισσότερες μειοψηφικές εταιρικές σχέσεις (σε ποσοστό μικρότερο του 25 % η καθεμιά) με άλλες επιχειρήσεις (ανεξάρτητη επιχείρηση).

Μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη όταν:
είναι εντελώς ανεξάρτητη, δηλαδή δεν έχει συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, και
καμία άλλη επιχείρηση δεν συμμετέχει σε αυτήν
ή
έχει συμμετοχή μικρότερη του 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) σε μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις
και / ή
τυχόν τρίτα μέρη έχουν συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) στην επιχείρηση.

Συνεργαζόμενη επιχείρηση: αν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % αλλά όχι παραπάνω από 50 %, η σχέση θεωρείται ότι υφίσταται μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (συνεργαζόμενη επιχείρηση).

Μια επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη αν:
η επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε άλλη επιχείρηση και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25 % στην υπό εξέταση επιχείρηση,

και
η επιχείρηση δεν συνδέεται με άλλη επιχείρηση. Αυτό σημαίνει, ότι τα δικαιώματα ψήφου της επιχείρησης σε μια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο) δεν υπερβαίνουν το 50%.

Συνδεδεμένη επιχείρηση: εάν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ξεπερνά το όριο του 50 %, αυτές θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις (συνδεδεμένη επιχείρηση).

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι εκείνες που αποτελούν όμιλο μέσω του άμεσου ή του έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης από μια άλλη ή μέσω της ικανότητας μιας επιχείρησης να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση.


Πως ορίζεται μια επιχείρηση ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία

Συγκρίνοντας τα στοιχεία της με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για τα τρία παραπάνω κριτήρια, μια επιχείρηση μπορεί να καθορίσει κατά πόσον είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ·


Πότε θεωρούμε ότι έχουμε μια οντότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιχείρηση

Σύμφωνα με τον ορισμό, επιχείρηση είναι «κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα».

Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η οικονομική δραστηριότητα και όχι η νομική μορφή.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι συμπράξεις και οι σύλλογοι ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που ασκεί τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση.

Οικονομική δραστηριότητα συνιστά συνήθως «η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη τιμή, σε μια δεδομένη/άμεση αγορά».

Επομένως το παραπάνω είναι το πρώτο βήμα για την απόκτηση της ιδιότητας της ΜΜΕ, και επομένως για να είναι επιλέξιμη στα προγράμματα ΕΣΠΑ. 


Στην VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ώστε μπορούμε να αναλάβουμε την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, όπως το αναμενόμενο πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων”.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6835560 και 210-6835551.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση