Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ – πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ – πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Για το Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ – πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ - πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

Tο Πρόγραμμα επιδοτήσεων Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ έχει ώς σκοπό την δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των υφιστάμενων μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αλλά και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Tο Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές.

Δελτίο Τύπου