Nέο νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική – Logistics κατατίθεται στην Βουλή

Κατατέθηκε στη Βουλή από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το νέο νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική – Logistics. Το σχέδιο νόμου αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου των Logistics και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών και Logistics, την άρση των εμποδίων εισόδου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον κλάδο της Εφοδιαστικής, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Nέο νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική - LogisticsΥπεύθυνη για την σύνταξη του νομοσχεδίου ήταν η μόνιμη επιτροπή Logistics, η οποία συνεργάστηκε με εκπροσώπους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και με ειδική ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο κλάδος σύμφωνα με τις διαθέσιμες μελέτες μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις και να καθιερώσει την Ελλάδα πύλη εισόδου για πολλά προϊόντα στην Ευρώπη.

 

Με τις βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για την Εφοδιαστική – Logistics:

– Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο των Logistics και ορίζονται οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL – Third Party Logistics) για την εξάλειψη των προβλημάτων στην επαφή των επιχειρήσεων του κλάδου με το δημόσιο.
– Επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων logistics ταυτόχρονα (π.χ. κάποιος που διαχειρίζεται μια αποθήκη μπορεί να κάνει και μεταφορικό έργο) για την αντιμετώπιση διάφορων νομικών προβλημάτων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.
– Επιταχύνεται η διαδικασία για την εγκατάσταση «Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής» δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και βασιζόμενη στις αρχές της αυτοσυμμόρφωσης.
– Εξισώνονται οι όροι δόμησης των «Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής» με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια και καταργείται ο διαχωρισμός εμπορικής και βιομηχανικής αποθήκης.
– Εισάγεται το πλαίσιο για την αστική μεταφορά και τη διανομή εμπορευμάτων (Urban Logistics) για τη δημιουργία συγκεκριμένων χώρων στις πόλεις για τη στάθμευση των φορτηγών και την προσωρινή συγκέντρωση όλων των προϊόντων που πρόκειται να διανεμηθούν. Επίσης, προωθείται η πράσινη εφοδιαστική (Green Logistics) μέσω και της πρόβλεψης για καθιέρωση συστήματος καταγραφής αποτυπώματος άνθρακα για τις επιχειρήσεις αυτές.
– Προβλέπεται η δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Τα πάρκα αυτά θα απευθύνονται ειδικά για logistics, θα εγκαθίστανται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και θα υπάγονται στις διαδικασίες fast track, λόγω της στρατηγικής τους σημασίας, για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτών. Με το νόμο αυτό μπορούν να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας στην περιοχή του Θριασίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.
– Προωθείται η διαδικασία της τυποποίησης και προτυποποίησης στα ελληνικά Logistics από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) όπως π.χ. σε θέματα μοναδοποίησης φορτίων (unit loads), σήμανσης φορτίων, ανταλλαγής πληροφοριών, διαστάσεων μεταφορικών μέσων κλπ. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ελέγχων στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και διασφάλισης της ποιότητας.
– Καταργείται η απαίτηση για πινακίδες όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων (περονοφόρα) που κυκλοφορούν σε κλειστούς χώρους.
– Δημιουργείται σταθερή μονάδα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την προώθηση των θεμάτων Εφοδιαστικής, με τη μορφή άμισθου Συμβουλίου και τη συμμετοχή φορέων του κλάδου.

Δείτε το πλήρες κείμενο του σχετικού Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε για την εφοδιαστική – Logistics εδώ

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων προσφέρει πλήθος από υπηρεσίες Logistics για την βελτίωση της Οργάνωσης & Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics.