Η Πράξη Εσπα Πράσινος Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα τουτουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικάκαταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:• Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.

• Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

• Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις€30.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000,00.

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού

του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%.Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε

επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία των κληρονόμων καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Κ.Α.Δ.- 2008

 Κωδικός  Δραστηριότητας: 55  Περιγραφή: Καταλύματα
 55.1 (όλες οι υποκατηγορίες)  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης
της 55.20.19)
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 55.30.11  Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. βάσει της Βεβαίωσης

Έναρξης Δραστηριότητας και οι μεταβολές τους από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, με ενδεικτικές ενέργειες.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου, με ενδεικτικές ενέργειες.
 • Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού.
 • Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
 • Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, (εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50kWe), για κάλυψη ιδίων αναγκών της μονάδας.
 • Αξιοποίηση ΑΠΕ για κάλυψη ιδίων αναγκών θερμότητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού.
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές μετατοπίσεως νερού).
 • Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς αισθητήρες.
 • Σύστημα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού.
 • «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος.
 • Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού.
 • Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.
 • Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων για συγκεκριμένες χρήσεις (πχ. πότισμα).
 • Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (πχ. μέθοδος καθαρισμού με ιόντα χαλκού αντί χλωρίου).

 

Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προμηθειών.
 • Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών.
 • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS.
 • Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL).
 • Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.

Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
 • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κλπ
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
 • Ενέργειες ενημέρωσης για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης, των πελατών.

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<>

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου

1

Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων, εξοπλισμού.

60%-100%

2

Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

0%-20%

3

Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.

0%-15%

4

Αμοιβές συμβούλων (παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ).

0%-6%

5

Ενημέρωση και προβολή.

0%-5%

Για περισσότερα πατήστε εδώ