Χρηματοδότηση – Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες αποτελούν το βασικό θεμέλιο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας και η απελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού που διαθέτουν, οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Χρηματοδότηση - Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Οι επενδύσεις αποτελούν μέσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ το επενδυτικό περιβάλλον σήμερα είναι ιδιαίτερα θετικό, δεδομένου ότι διατίθενται πλέον ποικίλα εργαλεία για τη χρηματοδότηση τους.

Η VK PREMIUM διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων σε αντιστοιχία με το αντικείμενο της επένδυσης, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας στη Χρηματοδότηση – Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων, περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

* Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
* Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων.
* Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.
* Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων.
* Τεχνικοοικομικές μελέτες υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο 3299/ 2004.