3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Mε την 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος και τροποποιήθηκαν οι επιλέξιμοι τρόποι εξόφλησης δαπανών.

Με την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Με την απόφαση για την 3η Τροποποίηση της Δράσης, αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του 1ου κύκλου της Δράσης από 78 εκατ. € σε 110 εκατ. € και συνεπώς τροποποιήται το σημείου 2 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με Α.Π. 1772/445/Α2/08.04.2016 (ΑΔΑ: ΨΤΨΛ4653Ο7-ΥΜ4) και 2452/641/Α2/13.05.2016 (ΑΔΑ: 6ΜΗ24653Ο7-ΒΤ1) όμοιες αποφάσεις.
Πιο συγκεκεριμένα, ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ανέρχεται σε 130.000.000 € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2016 και 2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016).
Με βάση την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 110.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 67.000.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 10.200.000
Αττική 25.500.000
Στερεά Ελλάδα 4.200.000
Νότιο Αιγαίο 3.100.000
Σύνολο 110.000.000

Επίσης για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, καθώς και να αποτελούν εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες σε συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015):
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:

  • Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα, ηλεκτρονικό ή μη).
  • Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που πραγματοποιεί την πληρωμή.
  • Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.
  • Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ποσού των 6.000€).
  • Η καταβολή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Πληρωμών ή Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών πληρωμών (μεταφορά εντός του ίδιου Ιδρύματος ή έμβασμα).

Επίσης καθορίζονται οι αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που εξοφλούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Δείτε εδώ τις προηγούμενες τροποποιήσεις:

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»