Επιδότηση σε τουριστικά καταλύματα & ξενοδοχεία από το ΕΣΠΑ ή Αναπτυξιακό Νόμο

Επιδοτήσεις τουρισμός

Οι επενδύσεις στον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που βοηθούν τους επενδυτές να λάβουν επιδότηση σε τουριστικά καταλύματα & ξενοδοχεία από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων συμπεριλαμβάνονται τόσο στα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όσο και στα προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας οι επενδυτές μπορούν να λάβουν δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο.


1. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Επιδότηση σε ξενοδοχεία αλλά και σε τουριστικά καταλύματα (υπό προϋποθέσεις) για προϋπολογισμό ύψους από 100.000 € και άνω, με ποσοστό ενίσχυσης έως 75%, από τον Αναπτυξιακό νόμο.

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ενεργό για υποβολή αιτήσεων. Σκοπός του καθεστώτος αυτού είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Τουριστικές δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (υπό προϋποθέσεις)
 • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4* αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping και glamping που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Το ανώτατο ποσοστό της επιδότησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων: Περισσότερα για την επιδότηση ΕΔΩ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Kατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Aγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Aγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Mισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού


2. Επιδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ

Οι επιδοτήσεις ΕΣΠΑ σε τουριστικά καταλύματα & ξενοδοχεία που αναμένεται να προκηρυχθούν το φθινόπωρο προβλέπεται ότι θα ενισχύσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο τις υφιστάμενες, όσο και τις νεοϊδρυθείσες. Σύμφωνα με προηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα φτάνει έως 400.000€ και το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 50-55%.

Δυνητικοί δικαιούχοι, πέρα από τα τουριστικά και ξενοδοχειακά καταλύματα (με διάφορους περιορισμούς ως προς τη δυναμικότητά τους), θα είναι και:

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Τουριστικά γραφεία
 • Επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων και λοιπών οχημάτων, αλλά και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 • Επιχειρήσεις Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος, υπαίθρου)
 • Ψυχαγωγικά και τουριστικά πάρκα

Αναφορικά με τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, φαίνεται ότι θα περιλαμβάνουν όπως συνήθως, κτιριακά, εξοπλισμό, προώθηση, εξοικονόμηση ενέργειας και άυλες δαπάνες.


3. Ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%. Ο επενδυτής μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να λάβει δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο για να χρηματοδοτήσει τουριστικές επενδύσεις σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου στον κλάδο του τουρισμού.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 1. Αγορά γηπέδου
 2. Ανέγερση κτιρίων: Ξενοδοχείο – Τουριστικές κατοικίες – Βιοκλιματικές τουριστικές κατοικίες
 3. Διαμόρφωση γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου (πχ. ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων,περίφραξη)
 4. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στέγαστρα του γηπέδου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ξενοδοχείου
 5. Κατασκευή μηχανολογικής εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού μονάδας
 6. Αγορά εξοπλισμού δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (έπιπλα, επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας)
 7. Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και τηλεπικοινωνιών και απόκτηση λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων και εμπορικο-λογιστικού προγράμματος
 8. Αγορά μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά προσωπικού και πελατών εντός της μονάδας
 9. Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων
 10. Δαπάνες πρώτης λειτουργίας: Μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικά έξοδα και δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού για την πρώτη τριετία

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 15/6/2023


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν να σας καθοδηγήσουν ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη επιδότηση σε τουριστικά καταλύματα & ξενοδοχεία μέσα από τα διαθέσιμα και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ ή του Αναπτυξαικού Νόμου. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση