Επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις: επιδότηση ΕΣΠΑ έως 40.000€ σε μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις

Πίνακας οικονομικών Μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να λάβετε επιδότηση από 5.000 έως 40.000 € – πρόσφατα δημοσιεύθηκαν επιπλέον ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα  «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»   καθώς και αναδιατυπώνονται ορισμένα σημεία του προηγούμενου αρχείου για διευκρινιστικούς λόγους και σε συμφωνία με τη 2η και 3η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ίσου με το 50% των εξόδων που πραγματοποίησε η επιχείρηση το 2019, ώστε  να περιοριστούν  οι οικονομικές  συνέπειες  που προκάλεσε  η πανδημία  Covid-19  στις  επιχειρήσεις  της  Αττικής. 


Update:

Κατάσταση προγράμματος: Έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων.

Αναμένεται από την Περιφέρεια Αττικής, η ανακοίνωση των επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν για την επιχορήγηση.


Παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος καθώς και οι επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν πρόσφατα προκύψει κατά την διαδικασία αξιολόγησης και υποβολής αιτήσεων για επιχορηγούμενο ποσό έως 40.000€ μέσω της δράσης αυτής.

Συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που: 

 • Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Κατά το 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το έτος 2019, το άθροισμα των παρακάτω εξόδων ισούται ή είναι μεγαλύτερο των 10.000€
  • Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
  • Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
  • Ενοίκια που καταβλήθηκαν
  • Παροχές σε εργαζομένους
  • Διάφορα Λειτουργικά έξοδα
 • Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής

Έγκριση αιτήσεων

Τα επιδοτούμενα ποσά θα δοθούν με βάση μοριοδότηση, που θα εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, την κερδοφορία και τον τζίρο κάθε επιχείρησης.

Ανάλωση επιδοτούμενου ποσού

Το εγκεκριμένο επιδοτούμενο ποσό (5.000 € έως 40.000 €) θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.


Δείτε εδώ ορισμένες επιλεγμένες ερωτήσεις και απαντήσεις που είχαν δημοσιευθεί παλαιότερα.

Επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική»

1.Πώς γίνεται ο υπολογισμός των βαθμολογούμενων κριτηρίων στις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα;

Απάντηση: Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το άθροισμα του κύκλου εργασιών που είναι δηλωμένο στο Ε3 του 2019 (πεδίο 500) και του δηλωθέντος ποσού στο πεδίο ”Σύνολο Εσόδων ” του Πίνακα 2Δ ” Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων” του εντύπου Ν του προηγούμενου έτους (χρήση 2019).
Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για τα τρίμηνα Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος για τα έτη 2019 & 2020 προκύπτει από το πεδίο 312 της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ2) , όπως και για τις λοιπές νομικές μορφές
Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση.
Ο υπολογισμός των κερδών του 2019 προκύπτει από τα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων του έτους 2019 που είναι δηλωμένα στο Ε3 του 2019 (πεδίο 524).
Τέλος, σχετικά με το προσωπικό ισχύει ότι και στις λοιπές νομικές μορφές.


2. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν εργατοτεχνικό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας και στο ΕΡΓΑΝΗ, ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν;

Απάντηση:  Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα υποβάλλεται η συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας έτους που θα περιλαμβάνει και το εν λόγω προσωπικό σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι εμφανής η διαφοροποίηση του εν λόγω προσωπικού, ώστε να δικαιολογείται η μη εμφάνισή τους στις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας που θα υποβάλλονται για το υπόλοιπο προσωπικό.
Όμοια προσέγγιση θα ακολουθηθεί και για ανάλογες περιπτώσεις, όπως π.χ. οι ναυτεργάτες σε ημερόπλοια.


3. Επιχείρηση η οποία διαθέτει έδρα και υποκατάστημα μόνο στην Περιφέρεια Αττικής απαιτείται να υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση διαχωρισμού εξόδων στην περίπτωση εγκαταστάσεων εκτός Περιφέρειας Αττικής (Υπόδειγμα Γ΄ του Παραρτήματος V);

Απάντηση: Δεν απαιτείται να υποβάλλει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση.


4. Επιχείρηση η οποία επισυνάπτει στα δικαιολογητικά συμμετοχής την Υπεύθυνη Δήλωση του Υποδείγματος (Ε) του Παραρτήματος V (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ), πρέπει να επισυνάψει και το Γενικό Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 5 απαιτούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής του Παραρτήματος II;

Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή η υποβολή μόνο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Υποδείγματος (Ε) του Παραρτήματος V, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560


Οι παραπάνω ερωτήσεις και απαντήσεις επιλέχθηκαν από τις 37 ερωτήσεις και απαντήσεις που δημοσιεύθηκαν από την ΕΥΔΕΠ Περιεφέρειας Αττικής για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

Μπορείτε να δείτε το ανανεωμένο αρχείο εδώ.