Νέες προσκλήσεις για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Νέες προσκλήσεις για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου

Δημοσιεύθηκαν οι νέες προσκλήσεις για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με τίτλο «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. €.

Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας (ενδεικτικά): Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες, logistics, φαρμακοβιομηχανία, ενέργεια, τηλεποικοινωνίες, εταιρείες τεχνολογίας, εγκαταστάσεις parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, χονδρικό εμπόριο καυσίμων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, αγροτική παραγωγή, εγκαταστάσεις επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης.

Τα τρία καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου περιλαμβάνουν:

 • Ποσοστά ενίσχυσης έως 55%
 • Κίνητρα με την μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγής, ενίσχυσης της απασχόλησης, leasing κ.α.
 • Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων
 • Ενισχύσεις έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα ενισχύσεων πλέον των € 500.000 και στον πρωτογενή τομέα

1. Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Ιουλίου 2021.

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επενδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, δηλαδή:

 • α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
 • β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 €
 • γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
 • δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
 • ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 €.

2. Καθεστώς «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έέως 30 Ιουλίου 2021.

Το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

 •  α. για μικρές επιχειρήσεις,  το ποσό των 150.000 €
 •  β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €.

3. Καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στο καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» ενισχύονται οι δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της της επενδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
 • β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €
 • γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
 • δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
 • ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 €.

Με τις νέες προσκλήσεις για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, θα διατεθούν συνολικά 525 εκατ. € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας. 

Η περίοδος υποβολών θα διαρκέσει μέχρι 30/07/2021 για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και μέχρι 30/9/2021 για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106835560