Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021 -2027

Όπως ενημερωθήκαμε, στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να ξεκινήσει στις 19/1/2023 το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του ΠΣΚΕ.

Μόλις ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όπως και οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την υποβολή ή/και διαχείριση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ.

Μεγαλύτερη ευελιξία και φιλικότητα προς την επιχείρηση από το νέο ΟΠΣΚΕ

Όπως ανέφερε ο κ. Τσακίρης «το νέο ΟΠΣΚΕ είναι φιλικότερο προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ενώ διασφαλίζει τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με όλα τα βασικά συστήματα του κράτους, όπως Taxisnet, Εργάνη, κτλ.

Η είσοδος στο ΟΠΣΚΕ γίνεται με κωδικούς Taxisnet για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα αλλά υπάρχει η δυνατότητα εισόδου και με κωδικούς ΟΠΣΚΕ για πρόσωπα που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας.

Με την είσοδο και τη δημιουργία προφίλ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) η κάθε εταιρία (δικαιούχος) έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την υποβολή πρότασης για λογαριασμό της σε έναν σύμβουλο.

Να συμπληρώσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, ο σύμβουλος επιδοτήσεων μέσα από το ΟΠΣΚΕ θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τους ρόλους που του έχει αναθέσει κάθε δικαιούχος ώστε να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες, για συγκεκριμένα έργα κάποιου επιδοτούμενου προγράμματος. Ταυτόχρονα ο κάθε Δικαιούχος (επενδυτής) θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μέσω του ΟΠΣΚΕ σε ποιους συμβούλους έχει αναθέσει το κάθε επενδυτικό σχέδιο.


Νέο ΕΣΠΑ: Αλλαγή στόχευσης – Με σειρά προτεραιότητας η ένταξη των επιχειρήσεων

Επίσης από τις προσκλήσεις των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, παρατηρούμε μια αλλαγή της στόχευσης σε επίπεδο επιδότησης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων. Πλέον, οι δαπάνες που θα επιδοτούνται απομακρύνονται από τη γενική επιχειρηματικότητα και αποκτούν πιο ειδική στόχευση, καθώς οι περισσότερες επιδοτήσεις θα αφορούν σε εξειδικευμένα «ψηφιακά» ή «πράσινα» επενδυτικά σχέδια.

Μια ακόμα αλλαγή που θα ήταν χρήσιμο να επισημάνουμε, είναι ότι η ένταξη των επιχειρήσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και όχι μέσω συγκριτικής αξιολόγησης.

Για παράδειγμα στη δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ, η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί έως τις 31 Ιανουαρίου, η υπαγωγή των επιχειρήσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και όχι μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, όπως ίσχυε παλαιότερα. Πλέον, την ένταξή τους στο πρόγραμμα αυτό θα διασφαλίζουν πρώτα οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν προηγηθεί και η σειρά προτεραιότητας θα τηρείται «μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός».

Με τον τρόπο αυτό η αξιολόγηση θα γίνεται κατά προτεραιότητα, με κριτήρια on-off και με βασική αρχή των προγραμμάτων ότι «σε όρους ποιότητας όλες οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι ίδιες» όπως ανέφερε ο κ. Τσακίρης.


Προφίλ της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η δράση, η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί έως τις 31 Ιανουαρίου – της οποίας οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) – καλύπτει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την ψηφιακή κα τεχνολογική αναβάθμισή τους και διακρίνεται σε 3 επιμέρους δράσεις ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής ωριμότητας της προς ενίσχυση επιχείρησης.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 1η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50%, ενώ στις περιοχές δίκαιης μετάβασης το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60%.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:

  1. Εξοπλισμός πληροφορικής όπως Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια), Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής),
  2. Λογισμικό όπως κατασκευή ιστοσελίδας, Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος – e-shop, συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης, λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
  3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).


Δράση 2 –  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 2η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

  1. Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, κλπ.
  2. Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών, λογισμικό ERP, WMS, CMR κ.λπ.
  3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.


Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η τελευταία επιμέρους δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης για να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Επιδοτούνται δαπάνες αγοράς εφαρμογών και εξοπλισμού.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

  1. Εξοπλισμός πληροφορικής και συστημάτων αυτοματισμού & ρομποτικής όπως προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα,
  2. Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης
  3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις τρείς (3) δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ» που παρουσιάσαμε.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση