Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: πρόβλεψη για μειώση του ελάχιστου ύψους επένδυσης

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Τι προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος για το ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει μειώση του ελάχιστου ύψους επένδυσης, δηλαδή θα επιχορηγεί πλέον πολύ μικρότερες επενδύσεις σε σχέση με τον εν ισχύ αναπτυξιακό νόμο, αφού το ελάχιστο ύψος επένδυσης μεταβάλεται στις 150.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 για τις μεσαίες και στις 500.000 για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 1 εκατομμύριο ευρώ που ισχύει σήμερα.
Το προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες, προβλέπει πολύ μικρότερα ελάχιστα ποσά (όρια) επένδυσης σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα.
Με βάση το προσχέδιο, προβλέπονται επιδοτήσεις επιτοκίου, επιδότηση θέσεων εργασίας, συμψηφισμό οφειλών με φόρους και φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα επτά (7) έτη  και ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο για ξένες επενδύσεις
Στο προσχέδιο που παρουσιάζεται από την “Εφ.Συντακτών”, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ορίζει πλαφόν ενίσχυσης στα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση, ή στα 20 εκατ. ευρώ για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Επίσης δίνεται έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών επιχειρήσεων, ενώ παρέχει σημαντικά κίνητρα και για την επαναλειτουργία βιομηχανιών που έχουυν κλείσει. Το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγησης θα ανέρχεται στο 45%, με βάση τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά από τον παρόντα νόμο το όριο των 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των 20.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Ανάλογα το μέγεθος του φορέα (επιχειρήση) ορίζεται και το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου  :

  • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.
  • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 200.000 ευρώ.
  • Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Ποσοστά ενίσχυσης επένδυσης νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020, ξεκινάνε από 10% και φθάνουν στο 45% του κόστους επένδυσης.

Πάντως στο προσχέδιο αναφέρεται πως τα ανωτέρω ποσοστά ορίζονται στο 100% για τις φορολογικές απαλλαγές, την επιδότηση μισθολογικού κόστους, τη χρηματοδοτική μίσθωση. Τα ποσοστά της επιχορήγησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζονται στο 70% του ανώτερου ποσοστού του ΧΠΕ (Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων) και μπορούν να αναπροσαρμόζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων. Οι αυξημένες ενισχύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης περιφερειακής ενίσχυσης, εξαιρουμένης της ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο). Για το τμήμα της δαπάνης από 50 έως 100 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου, ενώ για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται καμία ενίσχυση, εκτός αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τρόπος καταβολής ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν

Στις κεφαλαιακές ενισχύσεις, στις ενισχύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και στις φορολογικές απαλλαγές είναι δυνατόν να καταβάλλεται μέρος της ενίσχυσης, εφόσον ο αιτών έχει ολοκληρώσει το 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, έχει κάνει χρήση της ίδιας συμμετοχής στο σύνολό της, εφόσον προβλέπεται στο προτεινόμενο από τον φορέα της επένδυσης χρηματοδοτικό σχήμα, και έχει λάβει πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου και οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Οι παραπάνω ενισχύσεις θα απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου.