Παράταση έως 1/10 – 9 Ερωτήσεις & Απαντήσεις – Eπιδότηση ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεως - 9 ερωτήσεις/απαντήσεις

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» επιδοτεί Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στον Δήμο Πειραιά.

Η επιδότηση αφορά κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με μέγιστο ποσό τα 20.000€ και ελάχιστο ποσό τα 1.500€.

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων: 1/10/2021

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που:

Δείτε εδώ όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση


Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις επί του προγράμματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Οι κυριότερες ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με την επιδότηση ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά είναι οι εξής:

1.Ερώτηση: Η επιδότηση επιστρέφεται και αν ΝΑΙ, με τι επιτόκιο;

Απάντηση: Όχι, η επιδότηση είναι μη επιστρέψιμη.

2. Ερώτηση: Οι εντάξεις στο πρόγραμμα θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας;

Απάντηση: Όχι, η μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη). Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στα κεφάλαια 10.2 και 10.3 του οδηγού

3. Ερώτηση: Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εντός του Δήμου Πειραιά;

Απάντηση: Όχι, επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα εντός του Δήμου Πειραιά, αρκεί το υποκατάστημα να έχει κάνει έναρξη ΔΟΥ πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να είναι εφικτός ο κατ’ αναλογία των ΕΜΕ επιμερισμός των εξόδων από τα οποία θα υπολογιστεί η αναλογούσα Δ.Χ.

4. Ερώτηση: Επιχείρηση, η οποία εδρεύει εντός του Δήμου Πειραιά και διατηρεί ακόμη δύο υποκαταστήματα εντός Δήμου Πειραιά και ένα υποκατάστημα εκτός Δήμου Πειραιά και πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για την έδρα και τα υποκαταστήματα που δραστηριοποιούνται εντός Περιφέρειας, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση διαχωρισμού των εξόδων της;

Απάντηση: Ναι, διότι η επιχείρηση διαθέτει υποκατάστημα εκτός του Δήμου Πειραιά. Οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα και τα υποκαταστήματα εντός Δήμου Πειραιά, καθώς και το πλήθος των εργαζομένων (σε ΕΜΕ) που απασχολήθηκαν αθροιστικά στις εγκαταστάσεις εντός του Δήμου Πειραιά κατά το έτος 2019.

5. Ερώτηση: Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα ότι η επιχείρηση πρέπει κατά το έτος 2019 να απασχολούσε λιγότερο από 50 εργαζομένους, ο έλεγχος της προϋπόθεσης γίνεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ή σε απόλυτο αριθμό εργαζομένων;

Απάντηση: Η επιχείρηση πρέπει να απασχολούσε κατά το 2019 λιγότερο από 50 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Στις ΕΜΕ υπολογίζεται ο αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Ο υπολογισμός των ΕΜΕ πραγματοποιείται για τους μισθωτούς με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρήσεις στη βάση δεδομένων του ΕΡΓΑΝΗ. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων.

6. Ερώτηση: Εάν μια επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το έτος 2019, δικαιούται να ενταχθεί στη Δράση;

Απάντηση: Ναι, εφόσον πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

7. Ερώτηση: Μια επιχείρηση που διαθέτει έδρα εκτός Δήμου Πειραιά και υποκατάστημα εντός Δήμου Πειραιά και το υποκατάστημα πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά δεν απασχολεί προσωπικό, μπορεί να ενταχθεί στη Δράση;

Απάντηση: Όχι, γιατί από την αναλογία βάσει του προσωπικού (ΕΜΕ) που απασχολήθηκε εντός Δήμου Πειραιά προκύπτει μηδενικός προϋπολογισμός και συνεπώς δεν δύναται να επιχορηγηθεί.

8. Ερώτηση: Επιχείρηση η οποία διαθέτει δύο και πλέον επιλέξιμες δραστηριότητες μία εκ των οποίων υπόκειται σε καθεστώς Franchise μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη δράση;

Απάντηση: ΝΑΙ, μπορεί.

9. Ερώτηση: Σε ποιο καθεστώς ενίσχυσης ανήκει η Δράση; Επηρεάζεται από ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση με το καθεστώς DeMinimis;

Απάντηση: Η Δράση εντάσσεται στον Κανονισμό Καν Ε.Ε. 1407/2013. Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Δείτε εδώ το πλήρες αρχείο με όλες τις αναρτημένες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της αίτησης για την επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6835560 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Φόρμα επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση