Παράταση αιτήσεων για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ΕΣΠΑ σε μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Covid-19 στην Αττική

Παράταση αιτήσεων για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ΕΣΠΑ σε μικρές επιχειρήσεις

Κατάσταση: Έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων.


Με πρόσφατη τροποποίηση ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αποκτούν και οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και ιδρύματα, με την προϋπόθεση να διατηρούν επιχειρηματική δραστηριότητα.


Το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» αφορά την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας λόγω της πανδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής, και έχει τη μορφή επιδότησης για κεφάλαια κίνησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 € και μέγιστο 40.000 €.

Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019.

Τα επιδοτούμενα ποσά θα δοθούν με βάση μοριοδότηση, που θα εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, την κερδοφορία και τον τζίρο κάθε επιχείρησης. Στη δράση θα μπορεί να συμμετάσχει κάθε μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής.

Περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε εδώ


Πέραν της παράτασης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έως 20/1/2021, η 3η Τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», τροποποιεί τα παρακάτω σημεία:

1. Στην ενότητα «2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε 09/12/2020 και ώρα 15:00.

2. Στην ενότητα «4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» προστίθεται η κάτωθι παράγραφος: «Ειδικά για τις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα, προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του εντύπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 και του δηλωθέντος ποσού του πεδίου ‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ ‘‘ Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων’’ του εντύπου Ν του προηγούμενου έτους (χρήση 2019) πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στα έξοδα του Πίνακα 2Δ του Εντύπου Ν, ποσό στο πεδίο ‘‘Ανέγερση ακινήτων’’ τότε αυτό αφαιρείται από το σύνολο των εξόδων του εντύπου Ν.»

3. Στην ενότητα «5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της πρόσκλησης, και ειδικότερα στο σημείο 8, προστίθενται οι παρακάτω νομικές μορφές επιχειρήσεων:

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.

4. Στην ενότητα «12.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» και στο σημείο ii των υποχρεώσεων έως 31/12/2021 προστίθεται η παράγραφος: «Ειδικά για τις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα, να αναλώσουν το καταβληθέν ποσό κατά το έτος 2021, αθροιστικά στους ίδιους κωδικούς του Ε3 και στο πεδίο ‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ ‘‘ Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων’’ του εντύπου Ν του προηγούμενου έτους (χρήση 2019), από τα υπολογίστηκε το ύψος του»

5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (7) του πίνακα προστίθεται η διακριτή περίπτωση:

«Γ. Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες και Ιδρύματα

  • Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή)
  • το Έντυπο Ν με αριθμό δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή)

και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 & 2019) που προηγούνται του έτους  υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.»

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και πιο συγκεκριμένα στο Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και στο σημείο 17 αυτής προστίθεται η φράση «και Έντυπο Ν ειδικά για την περίπτωση των ΑΜΚΕ και των Ιδρυμάτων)»


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε υποβολές αιτήσεων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, υποστηρίζει το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”2″