Ταμείο Ανάκαμψης: σημαντική διέξοδος για τις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%

Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σημαντική διέξοδο για τις επιχειρήσεις αποτελεί η χρηματοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έως σήμερα έχουν υπογραφεί δανειακές συμβάσεις για πάνω από 450 επενδυτικά σχέδια με τη μέση διάρκεια αποπληρωμής τους στα 12 έτη. Συνολικά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα διοχετευτούν στις ελληνικές επιχειρήσεις 12,7 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο.

Ταμείο Ανάκαμψης: σημαντική διέξοδος για τις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%


Χαρακτηριστικά – Δικαιούχοι για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ μπορούν να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη.

Διευκρινίζουμε ότι, βάσει της πρόσφατης υπουργικής απόφασης, για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο επιτόκιο δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης από εδώ και στο εξής διαμορφώνεται σε σταθερό επιτόκιο 1%, ενώ παραμένει σταθερό στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις.

Τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής μπορούν να αιτηθούν για τα παραπάνω χαμηλότοκα δάνεια ΤΑΑ, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Επομένως, μέσα από τον συνδυασμό δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης (με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%) και του τραπεζικού δανείου συγχρηματοδότησης διαμορφώνεται ένα πολύ ανταγωνιστικό συνολικό επιτόκιο σε σχέση με το σύνηθες τραπεζικό επιτόκιο για δάνειο που θα λάμβανε η ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Τομείς Δραστηριότητας που χρηματοδοτούνται από τα δάνεια ΤΑΑ

Με βάση την εμπειρία μας και τα έως σήμερα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, παρουσιάζουμε ορισμένους ενδεικτικούς τομείς δραστηριότητας που μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

 • Βιομηχανία τροφίμων & Ποτών
 • Ξενοδοχειακός τομέας
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. Φωτοβολταϊκά Πάρκα)
 • Χημική βιομηχανία
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Λιανικό & χονδρικό εμπόριο
 • Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
 • Μεταποιητικός τομέας
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Μεταφορές
 • Τουρισμός
 • Ενέργεια
 • Κατασκευές


Ταμείο Ανάκαμψης: σημαντική διέξοδος για τις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%

Μία επιχείρηση για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, θα πρέπει να προχωρήσει σε επενδυτικά έργα και πρωτοβουλίες που ανήκουν στους 5 πυλώνες χρηματοδότησης του Ελλάδα 2.0 Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, δηλαδή έργα που προάγουν την πράσινη μετάβαση, προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσουν την καινοτομία και την έρευνα, ενισχύουν την εξωστρέφεια και συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.


Πυλώνες χρηματοδότησης και ενδεικτικές δαπάνες που καλύπτονται από τα δάνεια ΤΑΑ

 1. Πράσινη Μετάβαση

Προκειμένου να χορηγηθεί ένα δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑΑ) που να αφορά στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός επενδύσεων μίας επιχείρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι ενδεικτικές δαπάνες στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης αφορούν:

 • Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, οχημάτων
 • Εξοικονόμηση Ενέργεια μέσω εγκατάστασης ΑΠΕ και μονάδων ανακύκλωσης
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Πράσινες Δεξιότητες Εργαζομένων

 

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προκειμένου να ενισχυθεί μια επιχείρηση με χαμηλότοκο δάνειο ΤΑΑ, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι ενδεικτικές δαπάνες στον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι οι εξής:

 • Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων προς βελτίωση της ηλεκτρονικής τους δραστηριότητας αλλά και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού
 • Ψηφιακές υποδομές: επενδύσεις σε τεχνολογίες, δεξιότητες, υποδομές και λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση
 • Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας: Βελτίωση της καινοτομίας των επιχειρήσεων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

 

 1. Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην κατεύθυνση της καινοτομίας, θα πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν σε τουλάχιστον έναν από τους δείκτες καινοτομίας που έχει ορίσει η Ε.Ε.

Ενδεικτικές δαπάνες στον πυλώνα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • Προώθηση έρευνας & καινοτομίας
 • Εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής γραμμής
 • Βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 • Βελτίωση υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών

 

 1. Εξωστρέφεια

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας, θα πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν στη βελτίωση των δεικτών της εξαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τον κύκλο εργασιών ή του προϋπολογισμού των εξαγωγών σε σχέση με τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδα.

Τουριστικές Μονάδες

Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Τα επενδυτικά σχέδια στην κατεύθυνση εξαγορών & συγχωνεύσεων θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας.

Ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι η συγχώνευση ή εξαγορά επιχείρησης για καθετοποίηση δραστηριότητας και δημιουργία οικονομιών κλίμακας.


Κλείνοντας, η χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη διέξοδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και να εξασφαλίσουν την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων τους.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση και αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για τη λήψη χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 10/04/2023

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση