Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Ερωτοαπαντήσεις

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Κατάσταση: Έληξε   

Λήξη Υποβολών : 09 Μαϊου 2019question

Σε σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 18/04/2019, περιλαμβάνονται 44 ερωτήσεις με σκοπό την αποσαφήνιση και διευκρίνιση ορισμένων σημείων σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Από αυτές οι πιο σημαντικές είναι οι παρακάτω:


1. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ανέγερσης νέων κτιρίων; 

Απάντηση :

Οι δαπάνες ανέγερσης κτιρίου δεν είναι επιλέξιμες. Οι αναφερόμενες παρεμβάσεις της αναλυτικής πρόσκλησης, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π., είναι υποστηρικτικές και υποβοηθητικές επί ήδη υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

2. Τα έπιπλα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και σε επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και ο εξοπλισμός κουζίνας στον κλάδο της εστίασης είναι επιλέξιμη δαπάνη ; 

Απάντηση :

Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην Κατηγορία Δαπάνης 2.4 «Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης». 

 

3. Οι τέντες και τα σκίαστρα είναι επιλέξιμες δαπάνες; 

Απάντηση 

Είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός των δαπανών  που αφορά σε κτιριακές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

4. Εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση; Επιχείρηση που λειτουργεί 10 χρόνια σαν εστιατόριο αλλά εξυπηρετεί πελάτες 6 μήνες τον χρόνο χωρίς όμως να διακόπτει την λειτουργία της μπορεί να συμμετάσχει; 

Απάντηση

Ναι,  μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση εφόσον έχουν αδιάλειπτη λειτουργία. 

 

5. Συστέγαση επιχειρήσεων επιτρέπεται;

Απάντηση 

O φορέας της επένδυσης θα πρέπει να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να αποκλειστεί η πιθανότητα να επιδοτηθεί έμμεσα άλλη επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο θα διαπιστωθεί η διακριτότητα των δαπανών στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

 

6. Ενισχύεται η δημιουργία υποκαταστήματος; Δηλαδή, επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί ενίσχυση μόνο για δαπάνες που θα υλοποιηθούν σε νέο τόπο ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα;

Απάντηση :

Δεν επιδοτείται το νέο υποκατάστημα εκτός εάν έχει ιδρυθεί πριν την προκήρυξη της Δράσης

 

7. Σε επιχείρηση που διαθέτει παραπάνω από έναν ΚΑΔ επένδυσης και σε διαφορετικά πεδία (π.χ Λιανικό εμπόριο και εστίαση) ποια δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για ποιους ΚΑΔ; 

Απάντηση :

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης. 

 

8. Επιχείρηση διαθέτει έναν τουλάχιστον εκ των επιλέξιμων  ΚΑΔ στον κλάδο του Εμπορίου, σε ισχύ για τις τελευταίες 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Δύναται το επενδυτικό σχέδιο να αφορά ΚΑΔ επένδυσης (επιλέξιμο) τον οποίο τον πρόσθεσε το 2018; 

Απάντηση :

Το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να αφορά σε ΚΑΔ επένδυσης ο οποίος προστέθηκε το 2018, καθώς η επιχείρηση θα πρέπει «Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυση, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων».

 

9. Oι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών;

Απάντηση : 

Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

 

10. Η δικαιοπάροχος επιχείρηση (franchisor) είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση, εφόσον πληρούνται οι επιπλέον όροι επιλεξιμότητας στη Δράση; 

Απάντηση : 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 

 

11. Αν επιχείρηση διαθέτει περισσότερα από 1 υποκαταστήματα ενεργά, για να καλύψει την τυπική προϋπόθεση της νόμιμης λειτουργίας θα πρέπει να προσκομιστούν άδειες λειτουργίας για κάθε ένα υποκατάστημα η μόνο για την έδρα της επιχείρησης ;

Απάντηση : 

Θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης για τον/ τους τόπους υλοποίησης της επένδυσης. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση Υποκαταστήματος στο πλαίσιο της δράσης. 

 

12. Επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης στην έδρα της. Παράλληλα διαθέτει υποκατάστημα πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης της Δράσης, ήτοι πριν τις 19/12/2018 χωρίς όμως να έχει επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης σε αυτό. Το υποκατάστημα μπορεί να δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης; 

Απάντηση :

Δύναται να δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης το υποκατάστημα,  εφόσον η επιχείρηση διέθετε και λειτουργούσε τον επιλέξιμο ΚΑΔ στο υποκατάστημα, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης της Δράσης. 

 

13. Επιτρέπεται μια επιχείρηση να υποβάλλει πρόταση και στα δύο προγράμματα δηλαδή Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας και Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας; Είναι επιτρεπτό υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες να είναι διαφορετικές;

Απάντηση : 

Ναι, εφόσον πληροί το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και στις δύο δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση, για το βαθμολογούμενο κριτήριο της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, ο δικαιούχος δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα ίδια διαθέσιμα (τραπεζικά, ομόλογα, μετοχές, αποθεματικά κλπ) και στις δύο δράσεις, εκτός και αν αποδείξει ότι επαρκούν για  την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και στις δύο δράσεις.

 

14. Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και για τα δύο νέα προγράμματα (πχ λιανικό, χονδρικό). Θα εξετάζεται εάν οι δαπάνες αφορούν και σε άλλη μη επιλέξιμη δραστηριότητα για το πρόγραμμα;

Απάντηση :

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον εξυπηρετούν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας Δράσης.

 

15. Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής είναι on/ off κριτήριο;

Απάντηση :

Όχι, ο βαθμός κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

16. Πρόσθετη πράξη, με ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, σε δάνειο με ημ/νία πριν τις 19/12/2018 αποτελεί επιλέξιμο τρόπο κάλυψης  της Ιδιωτικής συμμετοχής;

Απάντηση :

Ναι, εφόσον αναφέρονται το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης, το ύψος του δανείου, η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του, το επιτόκιο καθώς και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. Η Πρόσθετη πράξη θα πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία προκήρυξης της παρούσας Δράσης (19/12/2018). 

 

17. Για επιχείρηση με αντικείμενο υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο για τρεις διαχειριστικές χρήσεις μπορεί να προμηθευτεί μηχανάκια για delivery; 

Απάντηση :

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια δικύκλου έως 125 κ.ε. για τις επενδύσεις των κλάδων Λιανικού Εμπορίου και Εστίαση, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν παράδοση εκτός καταστήματος (delivery) προϊόντων. Κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει το δίκυκλο να βρεθεί πλήρως προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της παράδοσης εκτός καταστήματος (delivery).

 

18. Σε επιχείρηση με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς σκάφους; Αν ναι, σε ποια κατηγορία; Στα μεταφορικά μέσα Κατηγορία 3 ή στον Εξοπλισμό για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης Κατηγορία 2.4; 

Απάντηση :

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2.4 “Εξοπλισμό για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης “με την προϋπόθεση να αφορά την αγορά καινούργιου σκάφους για τις υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων. 

 

19. Στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, θα υπολογίζονται οι ΕΜΕ σύμφωνα με το νόμιμο πλήρες ωράριο των διδασκόντων, ήτοι οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες (εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης); 

Απάντηση :

Οι ΕΜΕ, στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, υπολογίζονται λαμβάνοντας ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρως απασχολούμενων, για τους διδάσκοντες, τις 21 ώρες.

Συμπλήρωση : Ο υπολογισμός των ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων γίνεται σύμφωνα με το ΣΛΟΤ 186/2019 : «Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων» (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30526)

 

20. Δικαιούχος έχει την δυνατότητα να μην καταθέσει δικαιολογητικά για την Ιδ. Συμμετοχή καθώς στο σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο γίνεται αναφορά για την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 0%; 

Απάντηση 

Εφόσον η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην Δράση, σε περίπτωση που δεν προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό τότε η επιχείρηση θα λάβει 0 βαθμολογία. 

 

21. Είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης; Αν ναι τι βαθμολογία θα λάβει η επιχείρηση;  

Απάντηση :  

Ως δικαιολογητικό για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η πρόθεση δανειοδότησης δεν είναι δικαιολογητικό απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής.  

 

22. Εταιρεία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2017 μετατράπηκε σε ΙΚΕ. Η απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από ΕΕ/ΙΚΕ κλπ θεωρείται συνέχεια της παλαιάς και μπορεί να υποβάλλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρείας

Απάντηση :

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η ΙΚΕ στο παράδειγμα), η οποία θέλει να υποβάλλει αίτηση, δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες χρήσεις.

 

23. Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά σε περισσότερους από έναν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει άδεια λειτουργίας μόνο σε έναν από αυτούς; 

Απάντηση :

Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για όλους τους  ΚΑΔ επένδυσης.  

 

24. Επιχείρηση με 2 επιλέξιμους ΚΑΔ και 2 τόπους υλοποίησης της επένδυσης πόσα άτομα πρέπει να παρουσιάσει ως ΕΜΕ; Θα εξετάσουμε τα ΕΜΕ ανά τόπο υλοποίησης;

Απάντηση :

Η ελάχιστη απαίτηση ΕΜΕ ως τυπική προϋπόθεση θα ελέγχεται ανάλογα με τον ΚΑΔ που έχει δηλωθεί ως ΚΑΔ επένδυσης και σε περίπτωση που η επένδυση αφορά σε περισσότερους από έναν τόπους υλοποίησης και ΚΑΔ, θα ελέγχονται το σύνολο των ΕΜΕ των τόπων υλοποίησης.    

 

25. Ποιό δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομιστεί έτσι ώστε να πιστοποιείται η λειτουργική περίοδος του τελευταίου έτους (2018) που ζητείται στα βαθμολογούμενα κριτήρια (B5);

Απάντηση :

Για την διαπίστωση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα πρέπει να προσκομισθεί από τον δικαιούχο αποδεικτικό στοιχείο για κάθε μήνα λειτουργίας της  επιχείρησης για όλο το έτος 2018 όπως τιμολόγια,  αποδείξεις λιανικής/παροχής υπηρεσιών. 

 

26. Τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα οποία: (α) είτε λειτουργούν με σύμβαση συνεργασίας με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, (β) είτε δεν συνεργάζονται με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών και λειτουργούν με δική τους αποκλειστική εμπορική ονομασία ή ως ανεξάρτητα πρατήρια έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση; 

Απάντηση :

Tα ανεξάρτητα πρατήρια παροχής καυσίμων σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην Δράση. 

Οι ανωτέρω υπό στοιχεία (α) επιχειρήσεις με σύμβαση συνεργασίας με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών δύναται να είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι δεν εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

Στην κατηγορία αυτών των επιλέξιμων κατ΄αρχήν επιχειρήσεων ανήκουν περιοριστικά οι εξής περιπτώσεις: 

  • Στην περίπτωση του μεταπωλητή/ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων όπου ο μεταπωλητής είναι ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο οποίο ασκεί την εκμετάλλευση αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον επιχειρηματικό κίνδυνο συνδεόμενος ταυτόχρονα με την εταιρεία καυσίμων μέσω συμφωνιών αποκλειστικής αγοράς, που δεν περιέχουν ρήτρα διαχειρίσεων των τιμών, δεν υφίσταται κίνδυνος σώρευσης των ενισχύσεων και κατά συνέπεια η ως άνω επιχείρηση δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο στην Δράση.
  • Ομοίως στην περίπτωση του μεταπωλητή /μισθωτή πρατηρίου καυσίμου, όπου ο μισθωτής μισθώνει το πρατήριο υγρών καυσίμων, του οποίου τον επιχειρηματικό κίνδυνο αναλαμβάνει ο ίδιος ενώ ταυτόχρονα συνδέεται, ως μισθωτής με την εταιρεία καυσίμων μέσω αποκλειστικής προμήθειας που δεν περιέχουν ρήτρα διαχειρίσεως των τιμών δεν υφίσταται κίνδυνος σώρευσης των ενισχύσεων και κατά συνέπεια η ως άνω επιχείρηση δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο στην Δράση. 
  • Στην περίπτωση που η εταιρεία καυσίμων έχει την κυριότητα των πρατηρίων και ασκεί την εκμετάλλευση του πρατηρίου ή συνδέεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων με ρήτρα διαχειρίσεως τιμών, υπάρχει κίνδυνος σώρευσης των ενισχύσεων υπέρ των οικείων εταιρειών καυσίμων και κατά συνέπεια η επιχείρηση αυτή αποκλείεται από την Δράση 

⇒ Προσοχή περαιτέρω πρέπει να δίνεται σε περιπτώσεις όπου μια κατάσταση οικονομικής εξάρτησης μεταξύ της εταιρείας καυσίμων και του πρατηρίου καυσίμων μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο de facto , εφόσον για παράδειγμα , πολύ σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες εφοδιασμού ή παροχής πιστώσεων με προμηθευτές ή πελάτες , σε συνδυασμό με διαρθρωτικούς δεσμούς , εξασφαλίζουν αποφασιστική/κυρίαρχη επιρροή εκ μέρους του προμηθευτή προς την επιχείρηση εκμετάλλευσης του πρατηρίου καυσίμων . Συνεπώς σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται εάν βάσει της σύμβασης μεταξύ του πρατηρίου υγρών καυσίμων και της εταιρείας καυσίμων το πρατήριο καυσίμων διατηρεί ή όχι την ανεξαρτησία/ αυτονομία του σε επίπεδο επιχειρηματικής δράσης ή /και ανάληψης του επιχειρηματικού κινδύνου, οπότε αναλόγως η όποια ενίσχυση του δοθεί έχει ως συνέπεια την ενίσχυση ή μη της εταιρείας καυσίμων. Προς τούτο κατά τον χρόνο υποβολής της επιχειρηματικής πρότασης θα ζητούνται και ελέγχονται οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας, αντιπροσώπευσης και εν γένει εκμετάλλευσης του πρατηρίου καυσίμων, ενώ επίσης παρόμοιος έλεγχος προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο της δράσης ότι λαμβάνει χώρα σε κάθε χρόνο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και μετά την υλοποίηση αυτού.


Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

[contact-form-7 id=”7204″ title=”Εργαλειοθηκη Επιχειρηματικοτητας”]

 


 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών διαρκεί μέχρι τις 09.05.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλ. κέντρο: 210 6835560

Fax: 210 6835551

E-mail: info@vkpremium.com

Αμαρουσίου Χαλανδρίου 71, Μαρούσι

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.