5 βήματα για επιτυχημένη υποβολή και έγκριση αίτησης ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συνήθως τα προγράμματα ΕΣΠΑ αφορούν είτε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων είτε στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% ανάλογα με το πρόγραμμα.

Οι δυο πρώτες δράσεις «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), είναι ακόμα ενεργές (για ορισμένες περιφέρειες) με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Επίσης εντός Νοεμβρίου 2023, αναμένονται δύο δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν την ίδρυση επιχερήσεων στους κλάδους τουρισμού, μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου & υπηρεσιών.


Ποια 5 βήματα οδηγούν σε μια επιτυχημένη αίτηση ΕΣΠΑ 2021-2027

1. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες έγκρισης μιας αίτησης, χρειάζεται να γίνει πρώτα ο απαραίτητος έλεγχος ότι η επιχείρηση πληροί όλα τα τυπικά κριτήρια, όπως (απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων/ΕΜΕ, ελάχιστο ύψος επένδυσης, κανόνας de minimis, έτος ίδρυσης επιχείρησης, επιλεξιμότητα δαπανών, κτλ.).

Στην περίπτωση που οι εγκρίσεις γίνονται βάση τη σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντική η καθοδήγηση και ο συντονισμός από τον σύμβουλο ώστε να υποβληθεί η αίτηση το συντομότερο δυνατό. Μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων διαθέτει τις γνώσεις και την πείρα ώστε να πραγματοποιήσει σωστά την σύνταξη της αίτησης, να προετοιμάσει έγκαιρα – σε συνεργασία με τον επενδυτή – τα δικαιολογητικά που απαιτούν χρόνο και να υποβάλει μια απόλυτα τεκμηριωμένη αίτηση το συντομότερο δυνατό. 

Να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που εγκρίσεις γίνονται βάσει σειράς προτεραιότητας, μια αίτηση που δεν πληρεί τα τυπικά κριτήρια απορρίπτεται χωρίς τη δυνατότητα ένστασης.

Στην περίπτωση που οι εγκρίσεις γίνονται βάση βαθμολογίας, θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση της βαθμολογίας με γνώμονα τα αντικειμενικά κριτήρια του προγράμματος. Μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων διαθέτει τις γνώσεις και την πείρα, για να πραγματοποιήσει την προαξιολόγηση χωρίς μεγάλες αποκλίσεις.


2. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Παρόλο που μοιάζει με εύκολη διαδικασία, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, εμπειρία και χρόνο.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα, στην ακρίβεια και στην πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς η παράλειψη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού δύναται να αποτελέσει αιτία απόρριψης της αίτησης.

Γι’ αυτό, καλό θα ήταν ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε μία εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, η οποία διαθέτει την εμπειρία για να υποβάλλει την αίτηση χωρίς λάθη.

Επίσης, είναι σημαντικό η αίτηση να ξεκινά πολύ νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ώστε να υπάρχει περιθώριο βελτιστοποίησης, αλλά και ενσωμάτωσης των αλλαγών που πιθανόν θα προκύψουν από τις τροποποιήσεις του οδηγού του εκάστοτε προγράμματος.

Βασικό σημείο των περισσότερων αιτήσεων αποτελεί η Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου, η αναλυτική αναφορά του τι περιλαμβάνει η επένδυση, γιατί είναι σημαντική, με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την επένδυση, κλπ. Το επόμενο σημαντικό κομμάτι, είναι η περιγραφή των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητή και να τεκμηριώνει το κόστος και τους στόχους της επένδυσης. Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο ΕΣΠΑ, έχουμε ετοιμάσει τον οδηγό επιδοτήσεων ΕΣΠΑ.


3. Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να διερευνήσει τρόπους, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσει τη βαθμολογία του στα αντικειμενικά κριτήρια. 

Αξιοσημείωτη βοήθεια μπορεί να προσφέρει ένας εξειδικευμένος σύμβουλος ΕΣΠΑ που γνωρίζει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου και προτείνει εναλλακτικές.

Για παράδειγμα, η βαθμολογία διαμορφώνεται κυρίως από τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της ιδιωτικής συμμετοχής. Ομοίως σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας έχει η επαγγελματική εμπειρία του δικαιούχου και τα συνολικά έτη εργασίας, στοιχεία τα οποία χρειάζεται να είναι τεκμηριωμένα (βεβαιώσεις ενσήμων, τεκμηρίωση συμμετοχής των μετόχων σε άλλες υφιστάμενες εταιρείες, κτλ.).


4. Μεγιστοποίηση των υποκειμενικών κριτηρίων: Ένας σύμβουλος ΕΣΠΑ, γνώστης των επιδοτούμενων προγραμμάτων γνωρίζει ότι η τεκμηριωμένη πρόβλεψη εσόδων-εξόδων της επιχείρησης, βασισμένη σε στοιχεία που έχουν προκύψει από προσεκτική & αξιόπιστη έρευνα, καθώς και η πλήρης τεκμηρίωση των δαπανών που αιτείται ο δικαιούχος προς επιδότηση, αυξάνουν σημαντικά τη βαθμολογία.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος ζητάει να επιδοτηθεί για τον εκσυγχρονισμό μιας μονάδας παραγωγής που κοστίζει 200.000€ θα πρέπει να αναφέρει το είδος των μηχανημάτων που θα αγοραστούν και την εκτιμώμενη αύξηση των δεικτών παραγωγικότητας.


5. Μετά την υποβολή, το επενδυτικό σχέδιο περνάει στην φάση της αξιολόγησης και εφόσον εγκριθεί, ανακοινώνεται η Απόφαση Ένταξης του στο πρόγραμμα και έτσι ξεκινά η υλοποίηση του έργου, δηλαδή η υλοποίηση των δαπανών που έχουν συμπεριληφθεί στο επενδυτικό σχέδιο και πρόκειται να επιδοτηθούν.

Πιο αναλυτικά, η υλοποίηση περιλαμβάνει

  • αίτημα τροποποίησης
  • αίτημα επαλήθευσης- πιστοποίησης δαπανών (Ενδιάμεσος έλεγχος)
  • επαλήθευση έργων
  • αίτημα τελικής επαλήθευσης- πιστοποίησης δαπανών (Τελικός έλεγχος)
  • αποπληρωμή

Μία συμβουλευτική εταιρεία με εμπειρία παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της υλοποίησης, καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο βήμα προς βήμα, επιβλέπει την ορθότητα των εγγράφων, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον φορέα ελέγχου και είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ζητήματα που τυχόν προκύψουν.


Δείτε τους βασικούς άξονες επενδύσεων που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”


H VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση