Ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής για τα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων 3908/2011 και 4399/2016

Eníschysi tis forologikís apallagís gia ta ependytiká schédia ton anaptyxiakón nómon 3908/2011 kai 4399/2016

Για τα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων 3908/2011 και 4399/2016, η ενίσχυση συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, αφαιρουμένου, στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων, του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

Με τις πρόσφατες ΚΥΑ, εξειδικέυονται οι διαδικασίες σχετικά με το πως θα καταβάλλεται η φορολογική απαλλαγή, πως αυτή θα πρέπει λογιστικά να δηλώνεται και να υπολογίζεται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος της κάθε επιχείρησης, ορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων. 

Μεταξύ άλλων στις δύο νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις ΚΥΑ 61239/15-6-2020 και ΚΥΑ 61238/15-6-2020 που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2471/Β/22-6-2020, αναφέρονται τα εξής:

Η ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής για τον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 μπορεί να παρέχεται μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά με τα άλλα είδη ενισχύσεων του άρθρου 4 του ν. 3908/2011, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και ανάλογα με το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υπαχθεί το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο. Εφόσον η ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής παρέχεται συνδυαστικά με άλλα είδη ενισχύσεων, χορηγείται βάσει του μίγματος ενισχύσεων που έχει αποτυπωθεί στην απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την έκδοση αυτής (τμήμα της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης ή/ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης έναντι του τμήματος της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής).

Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής προσδιορίζεται κατ’ αρχάς στην απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και προκύπτει βάσει των καθορισθέντων ποσοστών ενισχύσεων που έχουν διαμορφωθεί για κάθε ομάδα επιλέξιμων δαπανών. Το τελικό δικαιούμενο ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, για κάθε επενδυτικό σχέδιο, καθορίζεται ακριβώς, με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης (απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας), βάσει του πραγματικού ενισχυόμενου κόστους αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών που έχουν καθοριστεί στην απόφαση υπαγωγής, ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, για κάθε επιμέρους τμήμα του επενδυτικού σχεδίου (συμβατική επένδυση ή χρηματοδοτική μίσθωση), και δεδομένου του μίγματος ενισχύσεων κατά τα ανωτέρω, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 14β του ν. 3908/2011 και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 4399/2016.

Χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος της φορολογικής απαλλαγής για τον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011

Ο φορέας της επένδυσης έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Ο φορέας της επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 διαχειριστικών περιόδων μετά τη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Για τη χρήση της φορολογικής απαλλαγής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του ν. 4399/2016.

Όταν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες εξοπλισμού που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση, η φορολογική απαλλαγή που δικαιούται ο φορέας της επένδυσης στην εκάστοτε διαχειριστική περίοδο, υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού, οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εμπεριέχουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής χρηματοδοτικής μίσθωσης, από τη διαχειριστική περίοδο θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας εκ της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και έως την εξάντληση του οφέλους ή την παρέλευση της δεκαπενταετίας, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε έτος βεβαίωση της τράπεζας, με την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, από την οποία θα προκύπτουν τα ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους.

Χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος της φορολογικής απαλλαγής για τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

Έτος θεμελίωσης της δυνατότητας έναρξης της χρήσης της φορολογικής απαλλαγής θεωρείται το έτος εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου ή η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

Ο φορέας της επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας, κατά τα ανωτέρω, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Όταν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες εξοπλισμού που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση, το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για αυτές, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού, οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εμπεριέχουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής χρηματοδοτικής μίσθωσης, από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας εκ της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και έως την εξάντληση του οφέλους ή την παρέλευση της δεκαπενταετίας, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε έτος βεβαίωση της τράπεζας, με την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, από την οποία θα προκύπτουν τα ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους.

Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται ξεχωριστά, ανά επενδυτικό σχέδιο, σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, και σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής του ν. 4399/2016. Ο ειδικός αυτός λογαριασμός θα φέρει την ονομασία «Ειδικό αποθεματικό απαλλαγής φόρου του ν. 4399/2016» και θα ακολουθείται από τον αριθμό φακέλου του επενδυτικού σχεδίου. Ως προς το ειδικό αυτό αποθεματικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί αποσβέσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Ενεργά καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Γενική Επιχειρηματικότητα του Νόμου 4399/2016

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορούν να σας καθοδηγήσουν αποτελεσματικά στην κατάρτιση και επιτυχή υποβολή των επενδυτικών σας σχεδίων, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος.

[contact-form-7 id=”7598″ title=”Καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου”]