‘Ενταξη τομέων Γεωργικής Παραγωγής και Μεταποίησης στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

'Ενταξη γεωργικών τομέων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

Σύμφωνα με τις 2 κοινές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2016, στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 υπάγονται επενδυτικά σχέδια του τομέα Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων ΜΜΕ επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται είναι τα εξής:

Πρωτογενής τομέας Γεωργικής Παραγωγής:

 1. Ίδρυση νέας μονάδας
 2. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού η μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητά της

Η ενίσχυση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000€. Τα υπαγόμενα σχέδια θα πρέπει να επιδιώκουν τουλάχιστον ένα από τους παρακάτω στόχους:

α) Βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους ή της βελτίωσης της παραγωγής

β) Βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επένδυση υπερβαίνει τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ.

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων ορίζονται οι εξής:

 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)
 • Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (με εξαίρεση την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα) για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.
 1. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:
 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 1. Επενδυτικές δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται θα πρέπει να υπάγονται σε έναν από τους παρακάτω τομείς πρωτογενούς παραγωγής:

Α.Φυτικής Παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη –ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.) εκτός από μονοετή φυτά.

Β.Ζωικής Παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων που αφορούν σε:

 • Βοοτροφικές μονάδες
 • Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
 • Χοιροτροφικές μονάδες.
 • Μονάδες μονόπλων.
 • Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
 • Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών
 • Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
 • Σηροτροφικές μονάδες.
 • Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
 • Μονάδες εκτροφής κόνικλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
 • Πτηνοτροφικές μονάδες για συγκεκριμένους τύπους εκτροφών.

Τομέας μεταποίησης Γεωργικών προϊόντων:

Στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε (με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση):

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).
 • Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).
 • Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 • Ζωοτροφές.
 • Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 • Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά.
 • Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος.
 • Κτηνοτροφικά φυτά
 • Όσπρια.
 • Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.
 • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 • Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
 • επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
 • Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
 • επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
 • επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος ή καλέστε στο 210683550.

 

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.