ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Οδηγός ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων

Για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ δημοσιεύθηκαν οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ερωτήσεων και απαντήσεων οι οποίες αφορούν στις Τυπικές Προϋποθέσεις, στα Δικαιολογητικά Ένταξης και την Επιλεξιμότητα Δαπανών.

Ευκαιρία για την ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχεδόν όλων των κλάδων αποτελεί το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε δαπάνες για αγορά λογισμικού & τεχνολογικού εξοπλισμού.

Καθώς το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, παρακάτω είναι ένας συνοπτικός οδηγός με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.


ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τυπικές Προϋποθέσεις

Ερώτηση 1: Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση 01/07 – 30/06, ποιων ετών τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για το προσδιορισμό του μεγέθους τους;
Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Ερώτηση 2: Βάσει ποιου έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο πλήρωσης
της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ;
Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Ερώτηση 3: Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι υπόχρεες καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων βάσει του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139);
Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.

Ερώτηση 4: Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων/επιτηδευματίες λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας της επιχείρησης για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ.

Ερώτηση 5: Ο υψηλότερος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων μιας επιχείρησης είναι 4.000€. Δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση;

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν δύναται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση καθώς το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων είναι μικρότερο από 18.000€ (ελάχιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου στη Δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ).


Δικαιολογητικά Ένταξης

Ερώτηση 6: Στο Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής με α/α 8, αναφέρεται η επισύναψη του εντύπου Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ή/και Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Φυσικού Προσώπου. Στις περιπτώσεις των νομικών μορφών επιχειρήσεων τι θα επισυνάπτεται;
Απάντηση: Το Έντυπο Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (τελευταίο υποβληθέν έντυπο) ή /και Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Φυσικού Προσώπου είναι δικαιολογητικό που αφορά μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων δεν υποβάλλεται σχετικό δικαιολογητικό.

Ερώτηση 7: Οι επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων δεν είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία να τηρούν ισολογισμό. Με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος ΙΙ (α/α 6), απαιτείται η επισύναψη των οικονομικών στοιχείων για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσης που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Τι πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, στην αίτηση συμμετοχής, για την κάλυψη του κριτηρίου αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου;
Απάντηση: Για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων, υποβάλλεται το Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του Λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Ερώτηση 8: Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση για την οποία απαιτείται έκδοση Άδειας Λειτουργίας, τι δικαιολογητικό θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση χρηματοδότησης;
Απάντηση: Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση, η ύπαρξη της Άδειας Λειτουργίας της νέας δραστηριότητας/εγκατάστασης θα εξεταστεί κατά την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθούν οι απαιτούμενες Άδειες Λειτουργίας των υφιστάμενων (λοιπών) ΚΑΔ Επένδυσης στους οποίους η επιχείρηση δραστηριοποιείται για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Ερώτηση 9: Σύμφωνα με τη Πρόσκληση στο Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής αναφέρεται ότι για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 20.000 € απαιτείται να υποβληθεί τουλάχιστον μία προσφορά. Η εν λόγω προϋπόθεση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;
Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης (εγγραφής στο ΟΠΣΚΕ) για κάθε διακριτό ενιαίο φυσικό αντικείμενο. Εφόσον δεν υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) προσφορά η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Ερώτηση 10: Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε δίκτυο Franchise, τί δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά με τον προσδιορισμό του μεγέθους;
Απάντηση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομιστούν:
 Η σύμβαση Δικαιόχρησης καθώς και οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου
 Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ΜΜΕ με Σφραγίδα & Υπογραφή Ορκωτού λογιστή και του Νόμιμου εκπροσώπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την Ιδιότητα ΜΜΕ μιας Επιχείρησης)
 εφόσον προκύπτει σύνδεση με τις επιχειρήσεις του δικτύου ή/και άλλες επιχειρήσεις, όλα τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία των δύο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων σύμφωνα με το Α/Α 7 του Παραρτήματος ΙΙ για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες.


Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ερώτηση 11: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς φορολογικών μηχανισμών για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, Pos, κλπ.;
Απάντηση: Δαπάνες εξοπλισμού/ λογισμικού που είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (πχ. φορολογικοί μηχανισμοί για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 12: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αναβάθμισης υφιστάμενης ιστοσελίδας, ή μόνο η δημιουργία νέας; Θα πρέπει και το Domain να είναι καινούργιο;
Απάντηση: Επιλέξιμη θεωρείται μόνο η δαπάνη κατασκευής νέας ιστοσελίδας και όχι αναβάθμιση υφιστάμενης. Το Domain δύναται να παραμένει το ίδιο, εφόσον αποδεικνύονται τα παραπάνω.

Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη ανανέωσης ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμη στην κατηγορία δαπάνης 8 «Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών λογισμικού».

Ερώτηση 14: Πως πραγματοποιείται ο υπολογισμός των Έμμεσων Δαπανών (7%); Είναι υποχρεωτική η συμπερίληψή τους στο επενδυτικό σχέδιο;
Απάντηση: Οι Έμμεσες Δαπάνες αποτελούν το 7% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των Αμέσων Δαπανών και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Για παράδειγμα, σε μια αίτηση χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 30.000€, αυτός θα διαμορφωθεί ως εξής:

Συνολικός Π/Υ= Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Άμεσων Δαπανών 28.037,38€ + Έμμεσες Δαπάνες 1.962,62€ (28.037,38€ * 7%) = 30.000€.

Ερώτηση 15: Δαπάνη προμήθειας λογισμικών με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδειας χρήσης, όπως πχ το AutoCad, εμπίπτει στις επιλέξιμες δαπάνες της Κατηγορίας 3: “Δαπάνες Λογισμικού” ή της Κατηγορίας 8: “Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Λογισμικού”;
Απάντηση: Δαπάνη αγοράς λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδεια χρήσης, δύναται ναπιστοποιηθεί στην Κ.Δ:3 “Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία”, εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης


Μπορώ να επιδοτηθώ για κτιριακές δαπάνες, έξοδα marketing ή πρόσληψη νέων εργαζομένων;

Το πρόγραμμα αφορά μόνο σε δαπάνες ψηφιακού μετασχηματισμού, δεν επιδοτεί τις παραπάνω δαπάνες. Υπάρχει το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» το οποίο ενισχύει και τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών.


Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων στις παρακάτω δράσεις έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός αναλυτικά


Δείτε εδώ το ΕΣΠΑ Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ


Δείτεεδώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση