Τουρισμός – Φωτοβολταϊκα – επιλέξιμες δαπάνες: συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΕΣΠΑ 2021 -2027

Από τις 23/3 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», οπότε έχουν αντίστοιχα προκύψει πολλές ερωτήσεις όπως π.χ. υπό ποιες προϋποθέσεις επιδοτούνται τα τουριστικά καταλύματα, αν επιδοτείται η αγορά φωτοβολταϊκών, κτλ.

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα μίνι οδηγό με συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» αποτελεί ευκαιρία για την παραγωγική και λειτουργική αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχεδόν όλων των κλάδων.

Η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε δαπάνες για Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά), Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων, Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών.

Επιπλέον, επιδοτούνται δαπάνες για «Πράσινη Μετάβαση» GREEN (εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση, εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας).

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ερώτηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και κριτήρια για την επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων;

Απάντηση:Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

→ Ξενοδοχεία

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
  • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

→ Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

→ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

  • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

→ Ξενώνες φιλοξενίας νέων

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

→ Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

  • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

→ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
  • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Ερώτηση: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού (ΚΑΔ 55) πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να τηρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» (π.χ. Ξενοδοχείο με Κατάταξη κατηγορίας 3*** αστέρων είναι επιλέξιμο για την δράση);

Απάντηση: Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3 της αναλυτικής πρόσκλησης αφορούν τους κατ’ ελάχιστον περιορισμούς που πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου.

Π.χ. Ξενοδοχείο με Κατάταξη κατηγορίας 3* (τριών αστέρων) μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στην δράση με την προϋπόθεση ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα καταταγεί σε κατηγορία 4* (τεσσάρων αστέρων) και άνω με δυναμικότητα από Δώδεκα (12) κλίνες και άνω, πάντοτε τηρουμένων και των λοιπών όρων της Δράσης.

Ερώτηση: Για τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του τομέα του τουρισμού, τα οποία θα υποβληθούν με την επιλογή του χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 (ΓΑΚ), πως αποδεικνύεται η πλήρωση του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης στην περίπτωση «Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας»;

Απάντηση: Για τον τομέα του τουρισμού (ΚΑΔ 55 Καταλύματα) για να θεωρηθεί δυνατή η κάλυψη της απαίτησης της αρχικής επένδυσης ως θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας μίας υφιστάμενης μονάδας θα πρέπει μέσω των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου είτε να τεκμηριώνεται ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμός (αναβάθμιση του εξοπλισμού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της επιχείρησης) ή να επιτυγχάνεται αναβάθμιση της Κατηγορίας κατάταξης (π.χ. από 3* σε 4*). Σε κάθε περίπτωση, η πλήρωση του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης θα εξετάζεται στο στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.


Διευκρινήσεις για τις επιδοτούμενες δαπάνες από το ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ερώτηση: Δαπάνες για αγορά Η/Υ και παρεμφερούς εξοπλισμού είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Οι δαπάνες για εξοπλισμό ΤΠΕ (hardware & software) είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την λειτουργία του ενισχυόμενου παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
Ως εκ τούτου κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει ο εξοπλισμός ΤΠΕ να περιλαμβάνεται στο ίδιο τιμολόγιο ή στην ίδια σύμβαση με τον νέο ενισχυόμενο παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό.

Εναλλακτικά θα πρέπει ο προμηθευτής του ενισχυόμενου παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού να ορίζει (π.χ. σε προσφορά ή άλλο επίσημο έγγραφό του) ρητά τητα την αναγκαιότητα προμήθειας του εξοπλισμού ΤΠΕ για την σωστή λειτουργία του ενισχυόμενου παραγωγικού εξοπλισμού.

Ερώτηση: Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση αναφέρεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1 έως και 9, καθαρής αξίας άνω των 50.000€. Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;

Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται για κάθε διακριτό φυσικό αντικείμενο, σε επίπεδο (εγγραφής) δαπάνης στο ΟΠΣΚΕ, ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποία ανήκει.

Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης. Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται.
Μόνο στην περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ. ειδικές κατασκευές κ.λ.π.) προσκομίζεται μία (1) συνοδευόμενη με σχετική τεκμηρίωση.

Ερώτηση: Η κατηγορία δαπάνης 11 «Έμμεσες Δαπάνες» είναι υποχρεωτική και για τα δύο καθεστώτα ενίσχυσης (Καν. De minimis 1407/2013 και Καν. ΓΑΚ 651/2014) και πώς συνυπολογίζεται στον προτεινόμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Η κατηγορία αυτή είναι υποχρεωτική μόνο για τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν με τον Καν. De minimis 1407/2013 και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για τον Καν. ΓΑΚ 651/2014.

Οι έμμεσες δαπάνες υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης και περιλαμβάνονται στον συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.
Για παράδειγμα, για μια αίτηση χρηματοδότησης με συνολικό Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμό 252.520€:
Άθροισμα Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Άμεσων Δαπανών 236.000€
Έμμεσες Δαπάνες: 236.000€ × 7% = 16.520€.
Επομένως 236.000€ + 16.520€ = 252.520€


Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ και διαχειριστικές χρήσεις, τι ισχύει

Ερώτηση: Σε περίπτωση που για την πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης ii «δραστηριοποίηση σε Κύριο Κωδικός Δραστηριότητας ή σε Κωδικό Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα» της ενότητας 4.1 της αναλυτικής πρόσκλησης, γίνεται χρήση του Κωδικού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα μεγαλύτερα έσοδα, τα στοιχεία ποιου έτους λαμβάνονται υπόψη;

Απάντηση: Για την τήρηση της τυπικής προϋπόθεσης ii της ενότητας 4.1 της αναλυτικής πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πλήρους κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης που αφορά στο έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για το οποίο έχουν υποβληθεί τα φορολογικά έντυπα στην ΑΑΔΕ.

Ερώτηση: Μια επιχείρηση κατά την υποβολή υποχρεούται να υποβάλει έγγραφο αδειοδότησης για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης;

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να υποβάλει έγγραφο αδειοδότησης για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση: Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση 01/07 – 30/06, ποιων ετών τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του μεγέθους τους;

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (π.χ. φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Ερώτηση: Βάσει ποιού έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.


Επιδότηση εξοπλισμού Green και Φωτοβολταϊκά

Ερώτηση: Στην κατηγορία 3 «εξοπλισμός green» και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία εξοπλισμού 3.3 που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή):
α) η δαπάνη εγκατάστασης net metering είναι επιλέξιμη;
β) μπορεί η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να διοχετεύεται στο δίκτυο και να συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη ή θα πρέπει η παραγόμενη ενέργεια να προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης;
γ) η εγκατεστημένη ισχύς δύναται να ξεπερνά τα 10kW και θα αφορά την επιχορήγηση μιας και μόνο σύμβασης σύνδεσης με το Δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ;

Απάντηση:
α) Ναι, η δαπάνη εγκατάστασης net metering είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 3.3 και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 10kW, συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνους μετρητές ενέργειας και τηλεμετρίας (smart metering).

β) Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί και να διοχετεύεται στο δίκτυο ώστε να συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια (αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακού συμψηφισμού).
Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του ωφελούμενου.

Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και μόνο όταν αυτή έχει συντελεστεί, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο. Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του ωφελούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο.

γ) Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού καθορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης, όπως προκύπτει από την συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης της επιχείρησης, τις ενεργειακές ανάγκες που στοχεύει να καλύψει η επιχείρηση, την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται ο υπό ένταξη φωτοβολταϊκός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή/και από βεβαίωση και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα.

Ωστόσο η επιδότηση δίνεται κατά μέγιστο στα 10kW εγκατεστημένης ισχύος του ΦΒ. Σε κάθε περίπτωση η επιχορήγηση θα κυμαίνεται ανάλογα με τις συμβάσεις σύνδεσης που έχει συνάψει η επιχείρηση με τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση που υπάρχει πχ. Σύμβαση Σύνδεσης 15kW – τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή, αλλά θα επιδοτηθεί για τα 10kW και τα υπόλοιπα 5kW θα πρέπει να τα καλύψει με διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης.


Μπορώ να επιδοτηθώ μόνο για δαπάνες hardware & software;

Σας προτείνουμε το ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ για αυτές τις κατηγορίες δαπανών.


Δείτε εδώ ποιες επιχειρήσεις επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Πράσινη Παραγωγική Επένδυση αναλυτικά


Δείτε εδώ αναλυτικές προϋποθεσεις για το ΕΣΠΑ Πράσινος Μετασχηματισμός


Ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων επιδότησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» δεν είναι δυνατή για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ. Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων για αυτό το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και μπορεί να ανταποκριθεί στις συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις που έχετε για την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση