Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Κατάσταση: Έληξε 

 

Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων  προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση τους.

Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων έχει ξεκινήσει από τις 27 Ιουνίου 2018 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ή το αργότερο μέχρι τις 31/01/2020.

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός από 50.000 έως 400.000€
 • Επιδότηση 50%

Σημείωση: Διάρκεια υλοποίησης των έργων μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.  Η  αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Δικαιούχοι :

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους εξής κλάδους :

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές

 

Επιδοτούμενες δαπάνες:

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με :

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΕΩΣ 100%
2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων ΕΩΣ 100%
3. Μεταφορικά μέσα Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 €.

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου Μέχρι 4.000€
5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 40% και μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ

 

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Φόρμα Προαξιολόγησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

 

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.


  Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.