fbpx

Επενδυτικοί νόμοι

Σχετικά με τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων του Ν.89/1967 για δαπάνες νέου προσωπικού, δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών

Οι διατάξεις του νόμου 89/1967 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο επιτρέπουν στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες του Ν. 89/1967 να παρέχουν υπηρεσίες και σε ελληνικές επιχειρήσεις με τις οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι διεθνείς όμιλοι που διαθέτουν τέτοια γραφεία στην Ελλάδα και παρέχουν μέσω αυτών υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες του ομίλου, θα μπορούν πλέον να έχουν παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα και εντός της Ελλάδας.

Βασικά πλεονεκτήματα των εταιρειών του Ν.89/1967, οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν:

α) τα φορολογητέα κέρδη τους προκύπτουν ως σταθερό ποσοστό των δαπανών τους,

β) το περιθώριο κέρδους των ενδοομιλικών τους συναλλαγών εγκρίνεται εκ των προτέρων από το υπουργείο Ανάπτυξης,

γ) το αλλοδαπό προσωπικό τους φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα.

δ) προσφέρονται ενισχύσεις για δαπάνες νέου προσωπικού, δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών, και ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία.

Ο νόμος αυτός αποτελεί ένα από τα δυναμικότερα διαθέσιμα εργαλεία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι επιτρέπει σε αλλοδαπούς και ημεδαπούς ομίλους να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα οργανωμένο «Κέντρο Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών», κατά τα πρότυπα των Shared Services Centers του εξωτερικού, υπό ένα καθεστώς μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου (η ασφάλεια δικαίου σημειώνεται διεθνώς ως ο βασικότερος παράγοντας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων). Η λειτουργία ενός τέτοιου Κέντρου στην Ελλάδα συνίσταται στην παροχή διοικητικής υποστήριξης (π.χ. έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου, διαφήμισης, λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών) προς τα κεντρικά γραφεία ή επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου στο εξωτερικό. Το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την προσθήκη και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. εποπτείας εφοδιαστικής αλυσίδας, νομικής υποστήριξης, logistics κλπ.) στις ήδη επιτρεπόμενες κατηγορίες, ώστε να καταστεί ακόμη πιο λειτουργικό και ευθέως ανταγωνιστικό προς τα αντίστοιχα του εξωτερικού το ελληνικό καθεστώς Κέντρων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών.

Οι εταιρείες του Ν.89/1967 μπορούν να λάβουν, σωρευτικά ή εναλλακτικά, ενίσχυση στις ακόλουθες κατηγορίες δαπάνών:

 • Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία

Επιλέξιμες δαπάνες ενίσχυσης είναι το μισθολογικό κόστος για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη εργαζομένων, οι οποίοι :

 • δεν είχαν κανονική αμειβόμενη εργασία κατά τους προηγούμενους έξι (6) μήνες
 • δεν έχουν συμπληρώσει δυο (2) έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και δεν είχαν προηγουμένη κανονική αμειβόμενη απασχόληση
 • είναι ηλικίας άνω των 50 ετών
 • ζουν μόνοι έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσοτέρων μελών σύμφωνα με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
 • είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% ή μεγαλύτερο βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Η πρόσληψη των εργαζόμενων πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε αυτής.

Η ενίσχυση συνίσταται σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτού και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε

ποσοστό 50% των καταβληθέντων επιλέξιμων δαπανών. Για τους εργαζομένους για τους οποίους γίνεται χρήση των ενισχύσεων, η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση επί των μισθολογικών δαπανών της περιόδου δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη εκάστου και επίσης δεν δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αυτών μέχρι τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης.

Η εταιρεία δύναται να λάβει ενίσχυση για μέχρι 100 εργαζόμενους και επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι μικτές αποδοχές, για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου, και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε μικτό μισθό, το ανώτερο 2.000 ευρώ μηνιαίως.

 • Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Η ενίσχυση της κατηγορίας αυτής χορηγείται, αυτού για διοργάνωση από την εταιρεία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολεί στην Ελλάδα σε σχέση με τη νέα δραστηριότητα εξαιρουμένων των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί με τα εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι παρακάτω δαπάνες προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, έως το ποσό συνολικά των 500.000 ευρώ:

 • οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση
 • τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων
 • οι δαπάνες αγοράς υλικών και εφοδίων που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση

Η ενίσχυση συνίσταται σε επιχορήγηση του κόστους του προγράμματος εκπαίδευσης με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτού και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 • Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι:

 • οι μικτές αποδοχές που καταβάλλονται σε εργαζόμενους για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε μικτό μισθό 2.000 ευρώ μηνιαίως
 • Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού εφόσον έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά

Η ενίσχυση συνίσταται σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους και επιχορήγηση του κόστους αγοράς του εξοπλισμού και λογισμικού με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτών και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% επί των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν συνολικά τα 400.000 €.

 Η χορηγούμενη ενίσχυση στην κατηγορία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.

 • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (θα ανακοινωθεί σύντομα)

Η παρούσα κατηγορία ενισχύσεων παρέχεται σε εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

 • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο
 • δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού, εφόσον και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Για τα κτίρια, τα όργανα και τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο,
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.

Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό:

 • έως πενήντα τοις εκατό (50%) για βιομηχανική έρευνα
 • είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για πειραματική ανάπτυξη και
 • πενήντα τοις εκατό (50%) για μελέτες σκοπιμότητας.

Η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης.

 

12 Νοεμβρίου 2019

Επιδοτήσεις επιχειρήσεων του Ν.89/1967 για δαπάνες νέου προσωπικού, εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών

Οι εταιρείες του Ν.89/1967 μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις για πρόσληψη νέου προσωπικού, εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι διατάξεις του νόμου 89/1967 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο επιτρέπουν στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες του Ν. 89/1967 να παρέχουν υπηρεσίες και σε ελληνικές επιχειρήσεις με τις οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Οι εταιρείες του Ν.89/1967 μπορούν να λάβουν, σωρευτικά ή εναλλακτικά, ενίσχυση στις ακόλουθες κατηγορίες δαπάνών...
9 Οκτωβρίου 2019
ωφέλη από την συνεργασία με τον σύμβουλο Επιχειρήσεων στις σύγχρονες συνθήκες αγοράς

‘Εως 14/02/2020 παράταση Υποβολής Αιτήσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» – Καθεστώς Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ανάκοινωση για παράταση έως 14/02/2020 της υποβολής Αιτήσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» - Καθεστώς Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
5 Σεπτεμβρίου 2016
ωφέλη από την συνεργασία με τον σύμβουλο Επιχειρήσεων στις σύγχρονες συνθήκες αγοράς

A’ φάση ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 με 4 νέα προγράμματα (από 12/10/16)

Η πρώτη φάση ενεργοποίησης του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, που θα περιλαμβάνει 4 προγράμματα (Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Γενικής Επιχειρηματικότητας, Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους).
27 Απριλίου 2016
Δημοσιεύτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Δημοσιεύτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – ΦΕΚ 117/22-6-2016

Δημοσιεύτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ 117/22-6-2016 ) με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».
1 Ιανουαρίου 2016
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: πρόβλεψη για μειώση του ελάχιστου ύψους επένδυσης

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει μειώση του ελάχιστου ύψους επένδυσης και μικρότερες επενδύσεις.
29 Σεπτεμβρίου 2015
Νέος αναπτυξιακός νόμος – «στόχος να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2016»

Νέος αναπτυξιακός νόμος – “στόχος να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2016”

O νέος αναπτυξιακός νόμος θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη στην Βουλή.
20 Οκτωβρίου 2014

Εξάμηνη παράταση για έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11

Δόθηκε εξάμηνη παράταση στα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11, για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο Ανάπτυξης.
13 Μαρτίου 2014

Απολογισμός: αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο – 2014

Οι αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο για την πρώτη περιόδο του 2014, στα 4 δις. ευρώ με αύξηση 372%

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants